Notice: Use of undefined constant _MAIL_HOST - assumed '_MAIL_HOST' in /www/public_html/constants_server.php on line 48 Notice: Use of undefined constant _MAIL_SMTP - assumed '_MAIL_SMTP' in /www/public_html/constants_server.php on line 49 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PORT - assumed '_MAIL_PORT' in /www/public_html/constants_server.php on line 50 Notice: Use of undefined constant _MAIL_USERNAME - assumed '_MAIL_USERNAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 51 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PASSWORD - assumed '_MAIL_PASSWORD' in /www/public_html/constants_server.php on line 52 Notice: Use of undefined constant _FROM_EMAIL - assumed '_FROM_EMAIL' in /www/public_html/constants_server.php on line 55 Notice: Use of undefined constant _FROM_NAME - assumed '_FROM_NAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 56 Rada ekspertów - HR - Profile edukacyjne

Rada ekspertów

dr Jacek Chwałek

Doktor ekonomii – Szkoła Głowna Handlowa.. Od 1991 r. zajmuje się doradztwem gospodarczym w dziedzinie zarządzania strategicznego, marketingu i analiz biznesowych, jest partnerem i kierownikiem projektów. Doradzał ok. 100 podmiotom gospodarczym w projektach związanych z przekształceniami własnościowymi, w których opracowywał m.in. analizy przedprywatyzacyjne, prospekty i memoranda informacyjne. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów w zakresie doradztwa strategicznego - analizy biznesowe, formułowanie strategii, programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, mapowanie procesów biznesowych, optymalizacja organizacji – obejmujących łącznie ponad 150 podmiotów gospodarczych. Współprowadził kilkadziesiąt warsztatów strategicznych dla kierownictw przedsiębiorstw.

dr Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz partnerów publicznych i prywatnych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego. Jest autorem ekspertyz dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. (książki: Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Warszawa 2006; Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego- regulamin kontroli finansowej, Warszawa 2007; 100 najtrudniejszych pytań z Prawa zamówień publicznych, Warszawa 2007; Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, Warszawa 2007, wyd. II 2008, wyd. III 2010; Zamówienia publiczne do 14 tys. Euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność, Poznań 2009; Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych, Gdańsk 2010; Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Wrocław 2011; Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych, Warszawa 2011; Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory i przykłady, Wrocław 2011).

Elżbieta Liwosz

Mgr prawa - Uniwersytet Jagielloński, studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego, zarządzania projektami EFS oraz zawodoznawstwo (KUL). Od 20 lat pracownik publicznych służb zatrudnienia, pełniła funkcje kierownika. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy – certyfikat, uprawnienia do szkolenia liderów klubu pracy – oba wydane przez MPiPS. Jest autorem szeregu opracowań, w tym współautorem podręczników dla liderów klubu pracy: „Klub Pracy” – program szkolenia i „Szukam pracy” wydanych przez MPiPS. Otrzymała wiele wyróżnień, między innymi: nagroda I stopnia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy za osiągnięcia w opracowywaniu programów przeciwdziałających bezrobociu, nagroda I stopnia Dyrektora Wojewódzkiego UP za osiągnięcia w dziedzinie współpracy z samorządami i innymi partnerami społecznymi.

Anna Plewa

Menedżer i doradca w dziedzinie HRM z ponad 15-letnim stażem. Magister Resocjalizacji o specjalizacji psychologicznej. Absolwentka licznych programów rozwojowych certyfikowanych przez uznane organizacje. Posiada m.in. Certyfikat - Management Advanced! (Harvard Business School Publishing), Ceryfikat Mentor Korporacyjny - European Mentoring and Coaching Council, Certyfikat Master NLP - International Society of NPL, Certyfikat – Standard Kompetencyjny Profesjonalny Menedżer Szkoleń, Certyfikowany doradca ACTION LEARNING (team coaching).

Działa w konsultingu od 1996 roku. W latach 2002-2010 pracowała także w strukturach personalnych dużych firm, jako dyrektor personalny oraz menedżer ds. systemów motywacyjnych i rozwoju pracowników (informatyka - 2Si S.A., bankowość – BRE Bank S.A., przemysł chemiczny - Grupa Chemiczna Ciech).

Jako trener i konsultant specjalizuje się w takich obszarach jak: szkolenia menedżerskie, badania kompetencji metodą Assessment i Development Center, wdrażanie systemów zarządzania w oparciu o metodologię ZPC (Zarządzanie przez Cele), badanie postaw i satysfakcji pracowników, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami, mentoring korporacyjny, kultura organizacji, komunikacja wewnętrzna itp.

Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi jako wykładowca, trener i doradca zawodowy (m.in. Uczelnia Vistula, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Collegium Civitas, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – Studia MBA).

Beata Skowrońska

Multilevel coach, trener, konsultant w biznesie, psycholog. Specjalizuje się w tematyce miękkich kompetencji w biznesie, w rozwoju osobistym i zawodowym. Prowadzi szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, kompetencji interpersonalnych w zarządzaniu pracownikami, występów publicznych i autoprezentacji, budowania zespołów, zarządzania i przywództwa, obsługi klienta. Specjalizuje się ponadto w temacie stresu w pracy i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym. Ma doświadczenie w pracy z różnymi grupami. Od pracowników międzynarodowych korporacji po bezrobotnych. Szkoliła także pracowników, naczelników i dyrektorów urzędów państwowych i samorządowych. Jako trener i coach realizowała program coachingu i warsztatów dla urzędów. Wcześniej wieloletni dziennikarz prasowy i telewizyjny specjalizujący się w tematyce gospodarczej, społecznej i unijnej.

dr Mariusz Śmigiel

Doktor nauk prawnych. ekspert polskiego i międzynarodowego prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego. Specjalista z zakresu bezrobocia i polityki społecznej. Uczestnik wielu projektów polskich i międzynarodowych dotyczących zagadnień zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu (ILO, PHARE, SPO RZL, PO KL). Delegat na Konferencje Generalne Międzynarodowej Organizacji Pracy. Uczestnik prac nad Konwencją № 181 MOP o prywatnych agencjach zatrudnienia.. Wieloletni praktyk, trener i wykładowca akademicki Przeprowadził ponad 1000 szkoleń dla PSZ, organów administracji, pracodawców oraz innych podmiotów. Były pracownik PSZ (Z-ca Dyrektora jednego z największych Urzędów Pracy w Polsce). Autor kilkunastu książek, komentarzy i podręczników oraz ponad 100 artykułów dotyczących zagadnień z zakresu prawa, przeciwdziałania bezrobociu oraz funkcjonowania służb zatrudnienia. Stały współpracownik wielu polskich i zagranicznych instytucji doradczych i konsultingowych.

Hanna Zaleska

Specjalista i doradca, w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów z dziedziny HRD, akredytowany coach, mentor i mediator. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Autorski projekt systemowego zarządzania zmianą i rozwojem posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej. które dotyczą zmiany i rozwoju firmy/organizacji i zatrudnionych w niej osób. audytor systemów zarządzania jakością, członek założyciel Izby Coachingu w Polsce, certyfikowany trener i konsultant diagnozy kompetencji zawodowych. Posiada w swoim dorobku publikacje recenzowane, licencje na realizowane programy i projekty. Posiada akredytację MEN na autorski program, który dotyczy zmiany i rozwoju firmy/organizacji i zatrudnionych w niej osób. Koordynator realizowanych projektów. Ważniejsze projekty:  Bahlsen, Bank PEKAO, GE Capital Bank, Polkomtel, Vector, Apator, Inter Cars, Herbapol, C.Hartwig, Saur Neptun, Stocznia Północna, Deloitte, Schenker, Telekomunikacja Polska, International Paper, Lletabhallen, Cartondruck, MpicoSys, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, YMCA.