Notice: Use of undefined constant _MAIL_HOST - assumed '_MAIL_HOST' in /www/public_html/constants_server.php on line 48 Notice: Use of undefined constant _MAIL_SMTP - assumed '_MAIL_SMTP' in /www/public_html/constants_server.php on line 49 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PORT - assumed '_MAIL_PORT' in /www/public_html/constants_server.php on line 50 Notice: Use of undefined constant _MAIL_USERNAME - assumed '_MAIL_USERNAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 51 Notice: Use of undefined constant _MAIL_PASSWORD - assumed '_MAIL_PASSWORD' in /www/public_html/constants_server.php on line 52 Notice: Use of undefined constant _FROM_EMAIL - assumed '_FROM_EMAIL' in /www/public_html/constants_server.php on line 55 Notice: Use of undefined constant _FROM_NAME - assumed '_FROM_NAME' in /www/public_html/constants_server.php on line 56 Administracja - HR - Profile edukacyjne

Administracja

Współpracujemy z Jednostkami Samorządowymi na terenie Polski od 2006. Dla pracowników jednostek samorządowych, Rad Zatrudnienia i organizacji pozarządowych realizujemy szkolenia z Funduszu Pracy, komercyjne oraz prowadzimy szkolenia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Warunki realizacji szkolenia uzgadniamy indywidualnie. Biorąc pod uwagę potrzeby Klienta dopasowujemy odpowiednio:

 • wymagania merytoryczne, termin, miejsce, czas trwania każdego dnia szkolenia,
 • wyposażenie sali szkoleniowej,
 • obszerne i praktyczne materiały szkoleniowe,
 • jeśli występuje potrzeba, także wyżywienie w czasie szkolenia, nocleg w hotelu i transport uczestników.

Trenerzy prowadzący szkolenie mają wieloletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, są praktykami w zakresie tematu szkolenia, są otwarci na dyskusję merytoryczną, chętnie odpowiadają na pytania zadane przez uczestników w czasie szkolenia. Przed szkoleniem uczestnicy mogą przekazać studium przypadku, opis dylematów związanych z tematyką szkolenia, aby bardziej skorzystać z programu.

Przedstawiamy wybrane propozycje 40 szkoleń w 10 grupach tematycznych. Każdy temat szkolenia możemy przeprowadzić w formie otwartej i zamkniętej.

Aby zamówić szkolenie wystarczy kliknąć na temat i wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy.

 1. Stosowanie prawa

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego

   1. „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem możliwości zastosowania instrumentów informatycznych oraz środków komunikacji elektronicznej. Aspekty praktyczne”.
   2. „Kodeks postepowania administracyjnego w aspekcie rozpatrywanych odwołań – zagadnienia procesowe istotne w praktyce urzędu"
   3. „Zagadnienia prawne w zakresie interpretacji, stosowania przepisów i podejmowania decyzji administracyjnych w standardowych i nowych sytuacjach”
   4. „Interpretacja szczegółowa Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Nowelizacje.”
  2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

   1. „Rejestracja bezrobotnych / poszukujących pracy oraz dokumentacja ewidencji i świadczeń w pup”
   2. „Nowe regulacje prawne dot. Rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ich wpływ na realizację usług rynku pracy”
   3. „Prawne zagadnienia realizacji usługi pośrednictwo pracy w powiatowym urzędzie pracy -- po nowelizacji przepisów dot. standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy”
   4. „Interpretacja szczegółowa Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacje.”
   5. „Dochodzenie roszczeń i egzekucja świadczeń z Funduszu Pracy przez publiczne służby zatrudnienia.”
  3. Równość szans w aspekcie PO KL

   1. „Równość szans w praktyce urzędów pracy oraz w aspekcie realizacji projektów PO KL”
  4. Prawo Cywilne

   1. „Wybrane elementy Prawa Cywilnego – zasady zawierania i realizacji umów"
  5. Prawo Zamówień Publicznych

   1. „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych. Szkolenie dla urzędów pracy”
   2. „Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych realizowanych w projektach unijnych. Szkolenie dla zaawansowanych.”
   3. „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w aspekcie informatyzacji urzędów pracy"
  6. Pomoc de minimis i pomoc publiczna

   1. „Zasady udzielania pomocy publicznej w Powiatowych Urzędach Pracy na przykładzie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne”
   2. „Nowe zasady udzielania pomocy de minimis w praktyce Powiatowych Urzędów Pracy”
   3. „Prawidłowe zasady wyliczania dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej”
   4. „Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorców, którzy ubiegają się o udzielenie pomocy publicznej i pomocy de minimis”
  7. Ochrona danych osobowych

   1. „Ochrona danych osobowych oraz dostęp informacji publicznej u urzędzie pracy.”
 2. Rozwój kompetencji specjalistycznych i społecznych

  1. Rozwój kompetencji doradców zawodowych

   1. „Rozmowa doradcza jako kluczowa umiejętność doradcy zawodowego – rola rozmowy doradczej w skutecznym opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania”.
   2. „Metody grupowego poradnictwa zawodowego i zajęć aktywizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metody „gotowość do zmian” – uwarunkowania realizacji Indywidualnych Planów Działania.
   3. „Nowa organizacja szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych w 2013 r. w aspekcie noweli ustawy prawo zamówień publicznych i standardów - plan szkoleń i PZD, badania efektywności szkoleń"
   4. „Metoda hiszpańska – nowa metoda pracy z osobami bezrobotnymi”
   5. „Kurs Inspiracji oraz kurs Spadochron - narzędzia szczególnie skuteczne w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.”
  2. Rozwój kompetencji pośredników pracy

   1. „Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy - metody rekrutacji i selekcji (obowiązek wynikający ze standardu)”
   2. „Metody grupowego poradnictwa zawodowego i zajęć aktywizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metody „gotowość do zmian” – z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych (pakiet)”
   3. „Spółdzielnie socjalne – tworzenie, współpraca, rozwój”
   4. „Zadania pośrednika pracy- nowe wyzwania w obliczu zmian w PSZ”
   5. „Korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy”
   6. „Analiza rynku pracy na potrzeby pośrednictwa pracy”
   7. „Centrum Aktywizacji Zawodowej w 2012 roku – profesjonalne podejście do klient z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia.”
   8. „Profilowanie klientów jako nowe podejście do indywidualizacji usług świadczonych przez urzędy pracy.”
   9. „Skuteczna aktywizacja osób zarejestrowanych w urzędzie pracy w 2013 roku poprzez odpowiedni dobór usług i instrumentów rynku pracy”
   10. „Doskonalenie indywidualnego warsztatu trenerskiego - dobór programów poradnictwa zawodowego do potrzeb i możliwości klientów”
  3. Rozwój kompetencji: specjaliści i kadra kierownicza

   1. „Zarządzanie zmianą w organizacji”
   2. „Zarządzanie ryzykiem. Sporządzanie mapy ryzyk w ramach kontroli oraz umiejętność analizy i oceny ryzyka”.
   3. „Ryzyko w kontroli zarządczej w praktyce”.
   4. „Kontrola zarządcza w świetle znowelizowanych przepisów”.
   5. „Prezentacje i wystąpienia publiczne”